آموزش مجازی آشنایی با مجوزهای صادراتی

دوره آموزش مجازی آشنایی با مجوزهای صادراتی  با سخنرانی آقای دکتر کوهستانی، مدیرکل محترم گمرک اصفهان برگزار شد.

مدرس:

دکتر کوهستانی، مدیرکل محترم گمرک اصفهان

۲۰مهر ۱۳۹۹

32

کوهستانی گفت: گمرک سازمانی دولتی  است که مسئول اجرای قانون امور گمرکی، وصول حقوق و عوارض ورودی، صدوری و همچنین واردات ، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.  وی اضافه کرد اهداف گمرک متنوع می باشند که اهم آن ها عبارت است از:

الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران

ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی،صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری کابوتاژ، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل

چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی

ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی

خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا

ر-اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی

زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات

اداری آنان

ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی

س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چندجانبه،عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم ) (۷۷قانون اساسی و قوانین مربوطه

ص ـ رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی

ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرک

ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا

ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری

غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

ایشان در ادامه به برخی تعاریف و اصلاحات گمرکی اشاره کرد:

وی گفت : اظهار کالا همان  بیانیه ی کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد ضمنا اظهارکننده همان صاحب کالا یا نماینده قانونی او است.

وی در مورد قلمروگمرکی گفت: بخشی از قلمرو یک کشور می باشد که در آن قوانین گمرکی آن کشور اعمال می گردد.

و در مورد اماکن گمرکی تبیین کرد: انبارها، باراندازها، اسکله ها، فرودگاهها، ایستگاه های راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها بهمنظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شوند اماکن گمرکی می باشند. این اماکن می تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشند.

ایشان با اشاره به تعریف حقوق ورودی تصریح کرد: حقوق ورودی معادل ۴ درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی و سایر وجوه قانونی است و تاکید کرد: صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است.

ایشان در پاسخ به این سوال که صاحب کالای تجاری از دید حقوقی کیست؟ بیان داشت: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صــادر شده و ترخیصیه به نام وی یا اسناد مروبطه به نامش ظهرنویسی شده باشد، صاحب کالا است.

ایشان با اشاره به مهلت ۳ ماهه برای نگهداری کالا از تاریخ تحویل بیان کرد که این مهلت بنا بر موافقت گمرک می تواند دوماه تمدید شود. ضمنا برای کالای فاسدشدنی انتقال محموله به انبار مجهز انتقال یابد ئ سایر مراحل تحت نظارت گمرک پیگیری شود. ایشان تاکید نمود عدم استفاده از مهلت زمان قانونی موجب متروکه شدن کالا می شود و کالای متروکه تحت قوانین خودش برخورد می شود.

ایشان مدت زمان توقف کالا در انبارهای مناطق آزاد را تابع قوانین خاص این مناطق دانست و  اذعان کرد که در صورت بی توجهی به مهلت قانونی چنین کالاهایی نیز مشمول قوانین کالای متروکه خواهند شد.

ایشان در مورد برخی کنوانسیون های بین المللی بیان کرد: به موجب عضویت در چنین کنوانیسیون هایی نظیر کارنه تیر و کارنه دوپاساژ تجار ما از تسلیم اظهارنامه معاف می شوند.

ایشان در رابطه با سایر معافیت ها به مواردی نظیر کالاهای مسافری، سوغات،کاپوتاژ،موارد پستی اشاره نمود.

ایشان در رابطه با تعیین تعرفه گمرگی گفت:

ایشان در رابطه با شرایط ورود و خروج کالا به مراحل زیر و استنادهای قانونی مربوطه اشاره نمود:

قبل از ورود یا صدور (ماده  ۴۳ق.ا.گ (

۱-درخواست کتبی

۲-پرداخت هزینه تعرفه بندی

۳-بر اساس اسناد / کاتالوگ / نمونه

۴-گمرک /دفتر تعیین تعرفه / کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

قبل از اظهار (ماده  ۴۳ق.ا.گ (

۱-درخواست کتبی

۲-پرداخت هزینه تعرفه بندی

۳-گمرک /دفتر تعیین تعرفه / کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

بعد از اظهار (ماده  ۶۶و  ۶۷آ.ا.ق.ا.گ)

۱-درخواست صاحب کالا (قبل از ارزیابی (

۲-گمرک پس از بررسی اسناد /ارزیابی/آزمایش

۳-دفتر تعیین تعرفه / کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

بعد از ترخیص (ماده  ۱۳۵ق.ا.گ(

۱-درخواست صاحب کالا (حداکثرشش ماه بعد از صدور سند ترخیص (

۲-گمرک پس از بررسی اسناد /ارزیابی/آزمایش

۳-دفتر تعیین تعرفه / کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

وی در پایان به سوالات تخصصی شرکت کنندگان پاسخ داد و افراد را در حوزه های مختلف صادراتی راهنمایی نمود.

گردآوری و نگارش: سید محمد حسین محمودی، کارشناس آموزش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد