دوره آموزش مجازی ” رهبری بحران در عصر بحران رهبری “برگزار می شود

41

به همت مرکز توسعه سرمایه انسانی(متسا) اتاق بازرگانی اصفهان  دوره آموزش مجازی ”  رهبری بحران در عصر بحران رهبری ” روز چهارشنبه  21 خرداد ماه ۱۳۹۹  برگزار می شود .

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، سید محسن علامه استاد دانشگاه در این دوره  موضوعاتی شامل :

۱_ رهبری = اﻧﮕﻴﺰش ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاری رابطه

۲_ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ،  نفوذ، اعتبار و اﻳﻔﺎی  نقش اﻟﮕﻮﺋﻲ: ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم  رهبری

۳  5 h رهبری 

 4_ رﻫﺒﺮی ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ (عاﻃﻔﻲ ) و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش کارکنان

 5 ﻛﻨﺎر آﻣﺪن با اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ: ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮل  موفقیت

 6_ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻟﻮده  رﻫﺒﺮی

 7_ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﻼﺋﻲ  رهبری

 8 _ اﺻﻮل ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺆﺛﺮ و  موفق

 9_ روش ﻫﺎی  ایجاد اﺷﺘﻴﺎق ﻛﺎری در  ﻛﺎرﻛﻨﺎن

۱۰_اصول ایجاد انگیزش پایدار در کارکنان

۱۱_ ابزارهای بقاء در بحران کرونا

 را ارایه می کند.

علاقه مندان  برای شرکت در این دوره می توانند با مراجعه به بخش همایش ها  و نمایشگاه های پورتال  اتاق بازرگانی اصفهان (www.eccim.com) به صورت غیرحضوری ثبت نام کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر از برگزاری دوره های آموزشی می توانند  با تلفن  32208490-32208491- 36560 داخلی ۳۱۵۱ و ۳۱۵۳ تماس حاصل کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد