رشد ۱۳.۶ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی در تابستان ۹۹

9

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان١٣٩٩ به ١۵,١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١.۵٠)، ١٣.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد از مرکز آمار ایران، به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨، ١۵.١ درصد افزایش دارد. در بین قلم های گاوداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم”گاو تلیسه” (١۵.١- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم ” کود” (۴٧.۴ درصد) می باشد.

همچنین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ١۵,٧ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(٢,٠)، ١٣,٧ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم ” گاو شیری” (۶.١- درصد ) و بیشترین آن مربوط به قلم ” شیر”  (٢٣,٢ درصد ) است

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ١٠,٧ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(١٧.٨)، ٧.١ واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم ” گاو تلیسه” (١,١٣ درصد کاهش) و بیش­ترین آن مربوط به “کود” (٣٧.٠ درصد) می­ باشد.

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در تابستان ١٣٩٩ نشان می­دهد که شاخص تمامی استان ها به جز استان ایلام نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی با ٢۶,٧ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان ایلام با ١.٠ درصد کاهش می باشد.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان یزد با ٣۵,٢ درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۵.٧ درصد کاهش می باشد.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

گاوداری صنعتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.