نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر سال ١٣٩٨ منتشر شد

6

مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٨ چهل و ششمین دوره آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر را به منظور شناخت ساختار نعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح و ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌ها، با مراجعه به ٢۴٣٠۴ کارگاه صنعتی در سراسر کشور اجرا نموده است. این طرح از سال ١٣۵١ به صورت سالانه به‌جز سال‌‌های ١٣۵۶ و ١٣۵٧ در سراسر کشور اجرا شده است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران، از تعداد ٢٩١٧٠ کارگاه صنعتی فعال در سال ١٣٩٧، ٢٣٠۶٠ کارگاه (٧٩,١ درصد) در طبقه ۴٩-١٠ نفر کارکن و ۶١١٠ کارگاه (٢٠.٩ درصد) در طبقه ۵٠ نفر کارکن و بیش‌تر قرار دارند.

مروری بر نتایج طرح

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر در سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد، تعداد ٢٩١٧٠ کارگاه صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال قبل ٣,٨ درصد (١١۶٢ کارگاه) کاهش داشته است.

از تعداد ٢٩١٧٠ کارگاه صنعتی فعال در سال ١٣٩٧، ٢٣٠۶٠ کارگاه (٧٩,١ درصد) در طبقه ۴٩-١٠ نفر کارکن و ۶١١٠ کارگاه (٢٠.٩ درصد) در طبقه ۵٠ نفر کارکن و بیش‌تر قرار دارند.

تعداد کارگاه‌های صنعتی ۴٩-١٠ نفر کارکن فعال در سال ١٣٩٧، ۴,۶ درصد و کارگاه‌های صنعتی ۵٠ نفر کارکن و بیشتر فعال، ١.٠ درصد نسبت به سال ١٣٩۶ کاهش داشته است.

بر اساس نتایج این طرح، تعداد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٧ برابر با ٣٧۵٠ و در سال ١٣٩۶ برابر با ۴٠٣۵ کارگاه بوده است.

درصد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی در سال ١٣٩٧ برابر با ١٠,۶ درصد بوده است که ٠.٢۴ درصد نسبت به سال ١٣٩۶ کاهش یافته است.

تعداد کارگاه‌های صنعتی فعال که در سال ١٣٩۶ دارای ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر بوده‌اند و در سال ١٣٩٧ تعداد کارکنان آن‌ها به زیر ١٠ نفر کارکن کاهش یافته است برابر با ٢۶١۵ کارگاه و در سال ١٣٩۶ برابر با ٢٩٢٩ کارگاه بوده است.

درصد کارگاه‌های فعال صنعتی زیر ١٠ نفر کارکن شده در سال ١٣٩٧ برابر با ٧,۴ و در سال ١٣٩۶ برابر با ٧.٩ بوده است.

بر اساس نتایج این طرح در سال ١٣٩٧ تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر کشور ١,٧٣٣,٧٨٩ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ٢,۵ درصد کاهش (۴٣,٧٨٠ نفر) نشان می‌دهد. از این تعداد ۴۶۵,١٩٧ نفر (٢۶.٨ درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ۴٩-١٠ نفر کارکن و ١,٢۶٨,۵٩٢ نفر (٧٣.٢ درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ۵٠ نفر کارکن و بیش‌تر است.

کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر کشور در سال ١٣٩٧ ارزش‌افزوده‌ای برابر با ٢،٨٣٣،٢١١ میلیارد ریال ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۴۴,٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم ۴١٩،٠٠۵ میلیارد ریال (با سهم ١۴.٨ درصد) مربوط به کارگاه‌های ١٠ تا ۴٩ نفر کارکن و ٢،۴١۴،٢٠۶ میلیارد ریال (با سهم ٨۵.٢ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۵٠ نفر کارکن و بیش‌تر است.

کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر کشور در سال ١٣٩٧ حدود ۶٣٩,٧٢٧ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نسبت به سال قبل ١۴٨,۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم ۴١,۵٠٠ میلیارد ریال (با سهم ۶.۵ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۴٩-١٠ نفر کارکن و ۵٩٨,٢٢٧ میلیارد ریال (با سهم ٩٣.۵ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۵٠ نفر کارکن و بیش‌تر است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

۹۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد