میانگین هزینه‌ سالانه‌ خانوار شهری ۱۳۷ میلیون و خانوار روستایی ۷۹ میلیون تومان است

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری 137 میلیون تومان و یک خانوار روستایی 79 میلیون تومان است.

به گزارش شاخص اقتصاد به نقل از فارس،‌ برگرفته از مرکز آمار ایران، متوسط هزینه‌ خالص سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ١٣٧ و ٧٩ میلیون تومان بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ١,۶۶٩,۶۴١ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۴٨,۵ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١۴٠١ ، رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.

طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی بیش از ۵٠ سال، از مهم‌ترین طرح­‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درامد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است.

نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ١۴٠١ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:

–  متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ١,٣٧١,۴۶٠ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴٨,٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٣٧۶,٨٢٢ هزار ریال با سهم ٢٧.۵ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٩٩۴,۶٣٨ هزار ریال با سهم ٧٢.۵ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ٢٠.٧ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵٢.۵ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

–  متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ١,۶۶٩,۶۴١ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۴٨,۵ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، در سال ١۴٠١ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می­‌دهد که ٣٢/٨درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٢/۵١ درصد از محل درآمدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است.


هزینه و درآمد خانوار

– مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠، نشان می‌­دهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از ٨/٩٨ به ۵/٩٨، تلویزیون رنگی از ٩٧/۶ به ٠/٩٧، جاروبرقی از ١/٩٢ به ۶/٩١، ماشین لباسشویی از ١/٨٨  به ٠/٨٨، یخچال فریزر از ٨/٧٠ به ٧/۶٧، اتومیبل شخصی از ٩/۵٣ به ٧/۵٣، مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ٩/١١ به ٩/١٢و ماشین ظرفشویی از٣/٨ به ٠/٨ درصد تغییر یافته است.

– در سال ١۴٠١، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۵/٩۵ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

– متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ٧٨٨,۵٩۴ هزار ریال بوده است که  نسبت به سال قبل ۵١,٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ٣٢٨,۵٢٧ هزار ریال با سهم ۴١.٧ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶٠,٠۶٨ هزار ریال با سهم ۵٨.٣ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ٢٠.٧ درصد و پس از آن هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ٢٠.۴ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣٢.٨ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

– متوسط درامد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ٩٨۶,٣٨٣ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۵۴,٨ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درامد خانوارهای روستایی نشان می­‌دهد که ٣٢ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١/٣٠ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٩/٣٧ درصد از محل درامدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است.

– مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠  نشان می­‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از ٩٨/۵ به ٨/٩٧، تلوزیون رنگی از ٩۵/١ به ۶/٩٣، جاروبرقی از ۶٨/٩ به ۴/۶٩، ماشین لباسشویی از ۵٩/٨  به ۵/۶٠، یخچال فریزر از ۵۵/٢ به ٨/۵۴، اتومیبل شخصی از ٣۵/٩ به ١/٣٧، مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ٢/١ به ٣/٢ و ماشین ظرفشویی از ٠/۵به ۴/٠ و درصد تغییر یافته است.

– در سال ١۴٠١ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۴/٧٩ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ۵/٩درصد نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درامد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ١,٩۶١,٨٩۴ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ٧٩٠,۵١٧  هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١۴٠١ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ٢,٣٠۶,۶٢٢  هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ١,٠٢۴,۶٣۵  هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١۴٠١ به خود اختصاص داده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان مازندران با ١,٣٠٣,۶٣٩ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴٢١,۴٣٩ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١۴٠١ داشته‌اند.

همچنین استان مازندران با ١,۶٧۶,٢۵٠ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۴٠,۵۵١  هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١۴٠١ به خود اختصاص داده است.

خاطر نشان می‌­سازد که نشریه این طرح به زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترسی است.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print

لینک کوتاه خبر:

http://localhost/parsinews/?p=41407

اخبار مرتبط:

  • پربازدیدترین ها
  • تازه ترین ها

پربحث ترین ها