شرکت پیوند آب

مدیرعامل «شرکت پیوند آب» درباره پیشینه این شرکت گفت: «شرکت پیوند آب» در سال 1388 توسط سه نفر از افراد شاغل در این رشته تأسیس شد و…
شاخص اقتصاد