مرور رده

دانش اقتصاد

آشنایی با بازار قطر

به همت مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان دوره آموزش مجازی  آشنایی با فرصت های تجاری بازار قطر با سخنرانی سرکار…
شاخص اقتصاد